کدهای چشمکزن لباسشویی ایندزیت

ارورهای چشمک زن لباسشویی ایندزیت [توضیحات تصویری]

یکی از نشانه های وجود عیب در ماشین لباسشویی ایندزیت، روشن و خاموش شدن چراغ های نمایشگر به صورت چشمک زن می باشد. اما سوال اینجاست کدهای چشمک زن لباسشویی…
ادامه مطلب